REGULAMIN

< 1| 2| 3| >
VI. TRYB PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW, I TERMINY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI
1. Dokumentację przechowywaną w składnicy akt oraz kopie tych materiałów udostępnia się w składnicy akt w dni robocze codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00. 2. Zezwolenie na korzystanie z materiałów udziela Prezes Zarządu na wniosek zainteresowanego urzędu, instytucji lub osoby. 3. Osoba pragnąca uzyskać zezwolenie składa wniosek, w którym zobowiązana jest wykazać: – interes prawny do korzystania z dokumentacji – cel wykorzystania dokumentacji – zakres potrzebnych materiałów 4. Na zgłoszeniu Prezes Zarządu zamieszcza decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na korzystanie z materiałów niearchiwalnych. 5. W przypadku odmowy należy pisemnie o tym powiadomić zainteresowany urząd, instytucję lub osobę z podaniem krótkiego uzasadnienia 6. Od decyzji Prezesa w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na korzystanie z materiałów niearchiwalnych względnie warunków korzystania z nich służy odwołanie do Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu. 7. Wnioski i wydane zezwolenia ewidencjonowane są w rejestrze Spółki 8. Po uzyskaniu zezwolenia osoby uprawnione do korzystania z materiałów niearchiwalnych – zwane dalej użytkownikami zamawiają materiały w ramach udzielonego zezwolenia pisemnie na jeden dzień naprzód, lub nadsyłają zamówienie wcześniej pocztą, w uzasadnionych wypadkach (pilna potrzeba, przyjezdny) użytkownik może je otrzymać w dniu złożenia zamówienia. 9. Użytkownik może zamówić jednorazowo do 10 jednostek archiwalnych; dla przyjezdnych lub w przypadkach uzasadnionych liczba zamówionych jednostek powinna być za zgodą Prezesa zwiększona. 10. Użytkownik powinien zawiadomić kierownika sekretariatu o zakończeniu korzystania z materiałów lub o przerwaniu pracy na okres dłuższy niż tydzień, w przypadku nie zgłoszenia przerwy dokumentacja zostanie przekazana do magazynu. 11. Przerwa w korzystaniu z materiałów dłuższa niż jeden miesiąc powoduje wygaśnięcie ważności zezwolenia. 12. Użytkownik ma prawo: a. korzystać z inwentarzy, kartotek, spisów, skorowidzów i innych pomocy archiwalnych potrzebnych do pracy, b. zamawiać w biurze składnicy (na koszt własny) kserokopie materiałów w zakresie udzielonego zezwolenia. 13. Użytkownik obowiązany jest: a. zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do niego b. zwracać materiały każdego dnia po pracy do rąk sekretarz biura 14. Użytkownikowi nie wolno: a. zmieniać porządku w układzie wykorzystanych materiałów, zamieszczać na nich jakichkolwiek notatek, uwag i znaków. b. sporządzać notatek na papierze położonym bezpośrednio na archiwaliach. c. udostępniać archiwaliów innym użytkownikom biura ani pozostawiać materiałów na stołach po zakończeniu pracy, d. przynosić do biura teczek i paczek e. w jakikolwiek inny sposób szkodliwie oddziaływać na udostępnione materiały 15. Nieprzestrzeganie przez użytkownika regulaminu, niestosowanie się do warunków udzielonego zezwolenia a także stwierdzenie, że użytkownik wykazuje brak przygotowania do samodzielnych badań dokumentacji może spowodować cofnięcie zezwolenia na korzystanie z materiałów. 16. Na pisemny wniosek syndyka lub likwidatora, który złożył w składnicy akt dokumentację likwidowanej jednostki, Spółka może wydać oryginały żądanej dokumentacji poza składnicę akt. Wniosek winien jednak zawierać zobowiązanie zwrotu dokumentacji po wykorzystaniu, w terminie nie późniejszym niż przed datą ukończenia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Zarówno wniosek, jak i protokół zdawczo-odbiorczy wydanej dokumentacji podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze Spółki. 17. Zgodę na wydanie dokumentacji poza składnicę akt wydaje Prezes Zarządu. 18. Byłym pracownikom jednostek których dokumentacja złożona została w składnicy akt kancelaria wydaje kopie dokumentów i zaświadczenia wyłącznie na podstawie złożonego pisemnego wniosku według wzoru obowiązującego w ZUS 19. Celem uzyskania dokumentów ze składnicy akt drogą korespondencyjną należy skontaktować się z sekretariatem telefonicznie i podać adres pocztowy do korespondencji. Sekretariat prześle wnioskodawcy formularz wniosku niezwłocznie po zgłoszeniu zapotrzebowania. 20. Akta osobowe dane dotyczące wynagrodzeń udostępnia się wyłącznie osobom, których dokumentacja dotyczy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w celach emerytalno-rentowych, oraz organom i instytucjom w przypadku przewidzianym prawem 21. Wydane odpisy i kopie są potwierdzone przez upoważnionego pracownika archiwum i zarejestrowane. Numer i znak rejestru jest uwidoczniony na wydanym wypisie lub kopii. 22. Dokumenty należy obierać osobiście lub przesyłane są za pośrednictwem poczty. 23. Pytania o przechowywane akta należy kierować do Archiwum telefonicznie, faksem, e- mailem, listownie lub osobiście 24. Zatrudnienie kompetentnej kadry gwarantuje sprawną i profesjonalną obsługę interesantów
VII. WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI
Cennik Usług dla Kwerend pracowniczych; 1. Sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 zł. 2. Sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 zł. 3. Sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac – 4 zł 4. Sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę – 35 zł. 5. Sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia za każdą rozpoczętą stronę – 8zł. 6. Sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4zł. Łączna opłata od jednorazowego złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowania (Dz. U. nr 28, poz. 240)
VIII. PROCEDURY DOTYCZĄCE BRAKOWANIA I NISZCZENIA DOKUMENTACJI
1. Akta przeterminowane są niszczone na podstawie zgody udzielonej pisemnie przez oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu w uprawnionych jednostkach specjalistycznych. 2. Na życzenie klienta z którym zawarto umowę o przechowanie, protokół zniszczenia przekazuje się zainteresowanym.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do wykonywania działalności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przechowywania, z wyłączeniem art. 844 § 2. 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności wymienione we wstępie Akty Prawne. 3. Spółka zobowiązana jest do udostępnienia niniejszego regulaminu w lokalu, w którym przyjmowani są interesanci.
< 1| 2| 3| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet