REGULAMIN

< 1| 2| 3| >
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUG
(opracowany na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
Zakład Usług Archiwalnych Składnica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 15, 57-500 Bystrzyca Kłodzko, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS 000231855, NIP 8811436296, REGON 020062540. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 60 000 złotych. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, uzyskała wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych wymagany do wykonywania działalności, o której mowa w art. 51 a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – ZAŚWIADCZENIE nr 7/2005 r Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2005 r. (znak: SP.KM.7014/7/05). Miejscem wykonywania działalności objętym wpisem jest siedziba spółki w Bystrzycy Kłodzkiej, ul Mickiewicza 15.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin określa w szczególności 1) zakres świadczonych usług; 2) zasady przyjmowania dokumentacji na przechowanie, jej ewidencjonowanie i przechowywanie 3) ogólne zasady zabezpieczenia dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi; 4) miejsce świadczenia usług oraz terminy ich wykonywania; 5) tryb przyjmowania interesantów; 6) sposób i terminy udostępniania dokumentacji; 7) wysokość opłat pobieranych za usługi; 8) procedury dotyczące brakowania i niszczenia dokumentacji
< 1| 2| 3| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet