AKTY PRAWNE

< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania Dz.U. z 1993 r. Nr 3, poz. 13, zm.: Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 234
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. Zm Wyciąg: art.3 pkt 13 i 14, art. 38, art. 46
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. Nr 121, poz. 591, zm.: z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272 Wyciąg: rozdz. 8
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych Dz.U. Nr 47, poz. 248
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników Dz.U. Nr 62, poz. 286
- Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. Nr 158, poz. 813
< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet