AKTY PRAWNE

< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >
- Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1396)
- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 16 wrzesnia 2002 r. w sprawie postepowania z dokumentacja, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materialów archiwalnych do archiwów panstwowych ( DZ.U. 2002 nr 167 poz. 1375)
- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. r. w sprawie przechowywania dokumentacji osobowej i placowej pracodawców ( Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284)
- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie okreslenia rodzaju wyksztalcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzajacych posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujacych niektóre czynnosci zawiazane z dokumentacja osobowa i placowa pracodawców ( Dz.U. 2005 nr 68 poz.596)
- Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 10.lutego 2005 r. w sprawie okreslenia maksymalnej wysokosci oplat za sporzadzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania ( Dz.U. 2005 nr 28 poz.240)
- Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2002 r. Nr 241, poz. 2074)
< 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| >

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet