OFERTA

Jednym z obowiązków, jakie państwo nakłada na kierowników instytucji jest zgodne z przepisami archiwizowanie i przechowywanie Waszych zasobów dokumentacji. Szczegółowo okresla to:

ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY
z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375)

precyzując, jakie akta podlegają archiwizacji i jak długi okres należy je przechowywać.

Wiedząc, ze Państwa uwaga poswięcona jest głównie podstawowym, bieżącym problemom zwiazanych z działalnoscią firmy, archiwizacja i przechowywanie dokumentacji staje sie utrudnieniem, którym warto podzielić się z wyspecjalizowaną firmą. Tym bardziej, że archiwizowanie i przechowywanie wymaga zaangażowania wykwalifikowanych pracowników i wydzielenia pomieszczeń, mogących przecież służyć innym celom.


Zakład Usług Archiwalnych poleca Państwu swoje usługi w zakresie prac:

1. ORGANIZACJE POMIESZCZENIA

przeznaczonego na archiwum zakładowe - składnice akt (przystosowanie istniejącego lub urządzenie nowego z materiału powierzonego lub własnego, zgodnie z istniejącymi wymogami).

2. UDZIELANIE INSTRUKCJI INFORMACJI

oraz wskazówek mających na celu zapewnienia właściwego funkcjonowania archiwum po jego uporządkowania uwzględniając obowiązek własciwego gromadzenia, klasyfikowania, przechowywania, ewidencjonowania i odpowiedniego zabezpieczenia powstałej i powstającej w wyniku działalności dokumentacji aktowej.

3. PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI

wytwarzanej przez jednostkę organizacyjną poprzez jej klasyfikacje i kwalifikacje ze względu na okresy przechowywania zgodnie z obowiazującym wykazem akt (Dz. U. nr 41, poz. 216, 218 z dn. 31.VII.1984 r.) i na podstawie przepisów metodycznych państwowej służby archiwalnej.

4. OPRACOWANIE I ZEWIDENCJONOWANIE

dokumentacji archiwalnej, a po upływie określonego okresu przechowywania przekazanie materiałów do archiwum (Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Monitor Polski Nr 4, poz. 31 z dnia 28. II. 1986 r.).

5. BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

po dokonaniu oceny jej przydatności do celów praktycznych, po uzgodnieniu i na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe terytorialne archiwum państwowe (Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie warunków i trybu składania wniosków dot. brakowania dokumentacji niearchiwalnej, Monitor Polski Nr 17 poz. 145 z dnia 18. VI. 1988 r.).

6. PRZEJMOWANIE AKT LIKWIDOWANYCH, UPADŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ JEDNOSTEK PROWĄDZACYCH DZIAŁALNOŚĆ

oraz ich przechowywanie w naszej składnicy akt zgodnie z istniejącą po uzgodnieniu strony formalno - prawnej na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych przez obie strony.

7. OBSŁUGA POWIERZONYCH ZASOBÓW DOKUMENTACJI

poprzez ich należyte zabezpieczenie, zewidencjonowanie, brakowanie w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym, udostępnianie osobom uprawnionym do nadzoru i kontroli oraz wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów i zaświadczeń.

Copyright © 2006 ZUASA - Wszelkie prawa zastrzezone. projekt Kombinet